1 BÜTÇELEMEDE DEMOKRATİK BİR DEĞİŞİM: KATILIMCI BÜTÇELEME
A DEMOCRATIC CHANGE IN BUDGETING: PARTICIPATORY BUDGETING
Süreyya SAKINÇ , Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU
pnd
2 FARKLI KARİYER EVRELERİNDE OLAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİN KARİYER GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
AT DIFFERENT CAREER STAGES TEACHERS’ OPINIONS ABOUT STUDENTS’ CAREER DEVELOPMENT
Ayşe DURMAZ
pnd
3 İÇGÜDÜSEL SATINALMA ÖLÇEKLERİNİN TÜRK TÜKETİCİLER İÇİN UYARLANMASINA YÖNELİK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
AN ATEMPT TOWARDS THE ADAPTATION OF IMPULSE BUYING SCALES FOR TURKISIH CONSUMER IN APPAREL INDUSTRY
Tolga Dursun , Dursun Yener
pnd
4 MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İŞ-DÜNYASI ARASINDA BECERİLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME İLİŞKİLERİNİN YETERLİĞİ: BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJYER ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
EFFICIENCY OF RELATIONS BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS AND BUSINESS-WORLD ON IMPROVING SKILLED HUMAN RESOURCES: A RESEARCH ON BOLU VOCATIONAL HIGH SCHOOL INTERNSHIPS STUDENTS
Necmettin ÖZEL , İbrahim KARAGÖZ
pnd
5 MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ ETİKSEL DAVRANIŞ, KİŞİSEL VE YÖNETSEL BECERİ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF ETHICAL BEHAVIORS AND PERSONAL AND MANAGERIAL SKILLS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANT CANDIDATES: AN APPLICATION ON AKSARAY CITY
Ali DERAN, İncilay SAVAŞ , Emine FIRAT
pnd
6 ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ VE EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON IDENTIFYING ENTERPRENEURSHIP QUALITIES AND TENDENCIES OF THE STUDENTS OF ASSOCIATE DEGREE
Kemal TAYSI , Serdar CANBAZ
pnd
7 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE COĞRAFİ, SİYASİ VE İDARİ BİR TERİM OLARAK “RUMELİ” (12.-19. YÜZYILLARDA)
RUMELİA” AS GEOGRAPHICAL, SOCIAL AND GOVERNTMENTAL AT THE HISTORİCAL PROCES (12. – 19. CENTURIES)
Edip DURMAZ
pnd
8 TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ
EFFECT OF BAKELITE INTERLAYER POWDER ON FRICTION STIR SPOT WELDING OF THERMOPLASTIC POLYMERS
Bekir ÇEVİK
pnd
9 YEREL HALKIN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ TURİZM DESTEĞİNİ NASIL ETKİLER: DALYAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ
HOW EFFECT’S THE LOCAL RESIDENTS PERCEPTION OF TOURISM IMPACTS LEVEL TO THE TOURISM SUPPORTS: DALYAN SAMPLE
Gülay ÖZALTIN TÜRKER , Ali TÜRKER
pnd
10 YEŞİL YAPI KONSEPTİNE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF GREEN BUILDING CONCEPT
Aysun SEVEN ,Bülent TOPBAŞLI , Bahtiyar DURSUN
pnd
11 İKTİSAT EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE BASIC PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF ECONOMICS EDUCATION: AN APPLICATION ON ADIYAMAN UNIVERSITY
İbrahim ÇÜTCÜ
pnd
12 SİVAS’TA YETİŞEN SALVİASP. (ADAÇAYI) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN RENKLER VE HASLIK DEĞERLERİ
GROWINGINSİVASSALVIA SP. (SAGE) COLORSMAY BE OBTAINED FROMPLANTSANDFASTNESS VALUES
HÜLYA KAYNAR , EMİNE TONUS
pnd
13 ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA ÖZELLİĞİ OLAN MALZEMELER
MATERIALS THAT HAVE ELECTROMAGNETIC SHIELDING FEATURE
Rana YILMAZ
pnd
14 SAĞLIK PERSONELİNİN ELDİVEN KULLANIMINA İLİŞKİN HASTA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PATIENT’ OPINIONS ON HEALTH PERSONNEL USE OF GLOVES
Süreyya BULUT, İsmet EŞER, Leyla KHORSHID
pnd