1 A Review on Thermal Energy Storage Systems with Phase Change Materials in Vehicles
Adem Uğurlu , Cihan Gökçöl
pnd
2 Toplam Verimli Bakım ve Ekipman Etkinliği: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama
Total Productive Maintenance and Equipment Effectiveness: Application for a Manufacturing Company
Ali Görener
pnd
3 Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Study Based on to Determine University Students' Perspective Intended for European Union Membership
Aydın Ünal, Bahtiyar Dursun, Selçuk Özkan, Sultan Mehtap İzmirli, Ahmet Altay , Seda Akın Gürdal
pnd
4 Kadına Haklarının Kazandırılmasıyla Birlikte Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
Gender Responsive Budgeting Enormous Contribution Rights of Women Together
Cansu Külekçi, Tülin Canbay
pnd
5 6–16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giysilerde Tercih Ettiği Özellikler
Obese Children and Adolescents Between the Ages of 6–16 is Preferred in Clothing Features
Şule Çivitçi, Hatice Harmankaya
pnd
6 Dual Training Model in Higher Education (A Work-Experience on Cooperation Between School & Business for Education of Designing Jewellery and Jewellery in the Programmes)
Yükseköğrenimde İkili Eğitim Modeli (Kuyumculuk Ve Takı Tasarım Programlarında Eğitim için Sektör Okul İşbirliği Üzerine Bir Uygulama)
Önder Yağmur
pnd
7 Bilgi Toplumunun Eleştirisi ve Türkiye’de Modern Eğitimin Gerçekleştiremedikleri
Critique of Information Society and What Modern Education Have Failed to Perform in Turkey
Okan Sarıgöz
pnd
8 Sayısal Görüntü İşleme ve Farklı Alanlardaki Uygulamaları
Digital Image Processng and its Applicatıon in Different Areas
Gürcan Samtaş, Mahmut Gülesin
pnd
9 Türkiye’deki Elektrik İletim Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi
Analysis of Occupational Accidents at Electrical Transmission Systems in Turkey
Hüseyin Ceylan
pnd
10 Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlemesine İlişkin Uygulamalar
According to Turkish Accounting Standarts Implements Relation with Valuation of Tangible Fixed Assets
M. A. İbrahim Sarıay
pnd
11 Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Çalıştırma
Turkish Labor Law Related to Child Labor
Özge Tuçe Gökalp
pnd
12 1-12 Ay Arası Bebeklerde Pamukçuk Enfeksiyonu ve Annelerin Tedaviye Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yaklaşımlar
Oral Thrush Infection in Infants between 1-12 Months and Approaches the Traditional used by Mothers for Treatment
Birsel Canan Demirbağ, Meltem Kürtüncü Tanır, Sema Kuğuoğlu
pnd
13 Tasarım Unsuru Olarak Banknot
Bank Note as a Design Element
Gültekin Erdal
pnd
14 Elektronik Pazarlarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler
Trust Problems on Internet Marketing and Criminal Activities
Ramazan Aksoy, Hanifi Sever
pnd
15 Hemşirelikte Karar Verme Süreci
Decision Making Process in Nursing
Belgin Yıldırım, Şükran Özkahraman
pnd
16 İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Trakya Bölgesindeki Ayçiçek Yağı Sektöründe Bir Araştırma
Emre Akbulut
pnd