1 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Views of the Vocational School Students about Electromagnetic Pollution
Okan Sarıgöz, Ali Karakuş, Kıvanç İrak
pnd
2 Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği
Career Choices of University Students in Terms of Demographic Characteristics: The Sample Of Pınarhısar Vocational College
İbrahim Alpay Yılmaz, Bahtiyar Dursun, Kemal Pektaş, Ahmet Altay
pnd
3 Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye'deki Rolü Ve Dünya'daki Konumu
The Role of Private Security Sector in Turkey and its Position in the World
C.Gazi Uçkun, Asiye Yüksel, Barış Demir
pnd
4 Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği
The Municipalities to Offer Services and Citizen Satisfaction: Elazıg Municipality Example
Nurcan Yücel, Atilla Yücel, Yavuz Atlı
pnd
55 Beslenmenin Beyin Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Effect of Feeding on Brain Development
Nalan Hakime Noğay
pnd
6 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Right of Information Acquirement Law within Tax Privacy Framework
Hatice Yurtsever, Burçin Buran
pnd
7 Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler
A Research for Determining of Career Values of Students: Personal Values
Oğuz Başol, Erkan Bilge, Şerife Kuzgun
pnd
8 Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği
The Applicability of Flexible Working within the Framework of Flexicurity
Ezgi Tatlıoğlu
pnd
9 Puls Genişliği Modülasyonu İle Hidrolik Oransal Bir Sistemin Sürülmesi
Hydraulic Proportional System Moving with the PWM
Hasan Basri Ulaş, Eşref Çınar, Musa Bilgin
pnd
10 Türkiye'deki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Occupational Health and Safety Education in Turkey Problems and Solution Suggestionss
Hüseyin Ceylan
pnd
11 Öğrenci Hemşirelerin Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Düşünceleri
Student Nurses' Opinions about Care of Chronic Diseases
Neriman Zengin, Hicran Yıldız, Ayşe Çil Akıncı
pnd
12 Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Health Expenditure and Economic Growth Relationship in the Case of Structural Break: A Case Study for Turkey
Muhammed Tıraşoğlu , Burcu Yıldırım
pnd
13 Türkiye'deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri Ve Alışverişe Yönelik Tutumları
The Profiles of Market Mavens and Attitudes towards Shopping in Turkey
Dursun Yener
pnd
14 Considering Ethics in Translation
Nihan İçöz
pnd
15 Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama
The Impact of Leadership Attitude Styles on Employee Organizational Burnout and the Tendency to Leave from Job: A Topic Related Application
Eda Telli, A.Sinan Ünsar, Adil Oğuzhan
pnd
16 Müfredat Entegrasyonunu Değerlendirme Skalasının Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelemesi
Curriculum Integration Evaluation Scale: Development and Psychometric Testing
Neriman Zengin, Saadet Yazıcı, Hacer Karanisoğlu
pnd
17 Obtaining Three Dimensional Point Clouds from the Digital Images of Rectangular Prism Shaped Objects
Gürcan Samtaş, Mahmut Gülesin
pnd
18 Dendrimer Teknolojisi Kullanılarak Aromaterapi Özelliğine Sahip Pamuklu Fonksiyonel Kumaş Eldesi
Obtaining Cotton Functional Textiles Having Aromatherapy Feature by Using Dendrimer Technology
Berkay Barış, Rıza Atav
pnd
19 Türk Hukukunda Oturma Hakkı
The Right Of Habitation in Turkish Law
Özge Tuçe Gökalp
pnd